Skogsbruk

En stor del av Sveriges skogar har brukats i många generationer. Den svenska skogsbruksmodellen har tillämpats i snart 20 år och är under ständig utveckling. Ur ett ekologiskt perspektiv är det en kort tid. Ändå finns positiva signaler om att modellen fungerar. Död ved, gammal skog, lövträdsdominerad skog och grova träd är viktiga för biologisk mångfald och alla dessa har ökat i omfattning på den produktiva skogsmarksarealen sedan början av 1990-talet – även utanför naturreservat och andra formellt skyddade områden.
Naturhänsyn vid avverkning, i form av kantzoner, trädgrupper och enskilda naturvärdesträd, kan inte ersätta naturvärden i den skog som avverkas. Men det är en viktig investering i naturvärden i de skogar som växer upp och ett helt nödvändigt komplement till avsatta naturvårdsskogar, naturreservat och ekoparker.
Detta är Sveaskogs syn på den svenska skogsbruksmodellen 2011.

[nggallery id=8]