Naturvärden

Nyckelbiotop är ett kvalitetsbegrepp som avser skogsområden, där man finner eller kan förväntas finna rödlistade (hotklassificerade) arter.
Nyckelbiotoperna är ofta rester av artrika skogsekosystem. Det är viktigt att artrikedomen kan behållas, vilket betyder att dessa skogar bör bevaras.
Många av arterna i nyckelbiotoperna, särskilt lavar, mossor och svampar kräver omfattande hänsyn eller att man helt avstår från avverkning i artens närområde.
Ett barrskogsområde som innehåller rikligt med död ved och lämnas för fri utveckling, kan utvecklas till en nyckelbiotop efter 50-100 år.

[nggallery id=5]