Mångfald

Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer. Biologisk mångfald kan relateras till tre nivåer.

Artnivån
Varje art representerar en grupp organismer som har så stora genetiska likheter, att de kan fortplanta sig med varandra.

Den genetiska nivån
Den genetiska variationen inom arten skapar förutsättningar för varje art, att anpassa sig till ändrade miljöförhållanden. När antalet individer inom en art sjunker, minskar den genetiska variationen som finns samlad inom arten. Detta gör att viktiga egenskaper kan försvinna som annars skulle kunna göra det möjligt för arten att anpassa sig till t.ex. en miljöstörning eller klimatförändring och risken för att arten dör ut ökar.

Landskapsnivån
Populationer av arter lever tillsammans i biologiska samhällen. Tillsammans med den omgivande miljön ingår dessa samhällen i olika ekosystem. Ekosystemen bildar tillsammans med omgivande terrängformer landskap. I denna nivå ingår även samband mellan olika djur och växter som t.ex. förhållandet mellan bytesdjur och de rovdjur som jagar dem eller mellan växtätarna och de växter som utgör deras föda.