Kulturvärden

För 200 år sedan brukades landskapet intensivt. Arealen åker, ängs- och hagmark var betydligt större än idag. Myren utnyttjades för foder till boskapen och skogen betades av husdjur.
Framställning av kol och tjära var en viktig näring som krävde mycket ved.
Under 1800-talet ökade befolkningen på landsbygden och det var nödvändigt att röja ny mark för odling. Då skapades många odlingsrösen och stenmurar.
Spåren från människans brukande finns till stor del kvar och en del av dessa är idag värdefulla för den biologiska mångfalden. En speciell flora och fauna är knuten till gamla betes- och slåttermarker.
Andra kulturlämningar som kvarnruiner, kolbottnar, torpruiner, hölador och odlingsrösen är värdefulla att bevara för att förstå hur människan påverkat landskapet.
Järnåldersgravarna visar också att området varit bebott och brukats under mycket lång tid.

[nggallery id=6]