Vikande tjurstam

Enligt älgobsen har vi ca 30% tjur i vår älgstam.

Med vetskap om tjurstammens ålderssammansättning blir effekterna än mer skrämmande. Ca 40% av tjurarna är fjolingar och ca 70% av vår tjurstam är yngre än 3 år.

Vi har ett fåtal tjurar som är fortplantningsdugliga i rätt tid på hösten och kapitaltjurarna är väldigt få. Detta ger oss senfödda och lätta kalvar, vilket också påverkar de inväxande hondjurens könsmognad.

Norska forskare har visat att äldre tjurar stimulerar korna till brunst och bristen på äldre tjurar leder till försenad brunst.

Den enda strategi som fungerar praktiskt är att skjuta färre tjurar om det råder tjurbrist och att skjuta mera kalv om man vill höja medelåldern i vuxenstammen.

/2015-olle