Ny älgförvaltning 2012

Länet är uppdelat i sex älgförvaltningsområden. I varje älgförvaltningsområde finns en ansvarig älgförvaltningsgrupp som förordnats på tre år och är sammansatt av tre markägarrepresentanter samt tre jägarrepresentanter. Dessa grupper ska upprätta en älgförvaltningsplan och lämna förslag på minsta arealer för licenser samt förslag på tilldelning.

Vården av älgstammen bör inriktas mot att bevara en livskraftig älgstam av hög kvalitet. Jakt och avskjutning ska anpassas till älgstammens produktion. Cirka hälften av avskjutningen skall utgöras av älgkalv.

I den nya älgförvaltningen som träder ikraft 2012 spelar älgförvaltningsgrupperna en stor roll. De ger bland annat förslag till Länsstyrelsen för den lägsta areal som krävs för registrerade licensområden samt ger förslag på tilldelningar.
Marker som registreras ska vara välarronderade och lämpade för älgjakt.

Älgförvaltningsområde 5.
Råneå församling, Kalix kommun och Haparanda kommun
Markägarföreträdare:
Marcus Jatko, Ordförande
Rikard Hansson
Jonas Marten
Jägarföreträdare:
Rolf Rånman
Sture Blombäck
Ulf Hemphälä

/Rolf Rånman ny i ÄFO nr 5 från 2015 i Rånekretsen.
olle